Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres
Publicacions

Factors d’èxit en infants atesos en CRAE

Factors d’èxit en infants atesos en CRAE

La Fundació Plataforma Educativa va iniciar la seva acció en l’àmbit de l’Atenció a la Infància i Adolescència en risc fa quinze anys. Durant aquest temps s’ha treballat per disposar i oferir d’uns serveis de qualitat que afavoreixin i millorin el benestar de les persones ateses, perquè els infants i adolescents que no poden viure amb la seva família, puguin viure i créixer en un entorn protector i rebre una atenció integral, sempre tenint molt present la individualitat –potencialitats i necessitats– en cada moment.

En el procés de desenvolupament del projecte de gestió i educatiu dels CRAE hi ha hagut els moments d’anàlisi, reflexió i valoració. Fruit d’això, han sorgit noves propostes que donen respostes innovadores a necessitats emergents i s’han incorporat aquells aspectes que han pogut sorgir o s’han modificat aquells que ja no són vigents, ja sigui perquè s’ha incorporat una nova metodologia de treball, nous objectius més adaptats als infants i/o joves que s’atenen,… o fins i tot, perquè la infraestructura ha sofert canvis que fan possible desenvolupar la vida quotidiana en uns altres paràmetres. Per tant, la recerca de la millora en la qualitat pren importància i desperta el nostre interès: en la gestió i desenvolupament del serveis d’atenció a les persones, infància i adolescència.

Ha passat prou temps per reconèixer què cal avaluar d’aquests programes per a poder assegurar que estem oferint un servei adequat i de qualitat a tots els infants que necessiten estar acollits a residències. L’avaluació dels resultats de l’estudi i de l’impacte de la intervenció educativa, significa una manera de fer retrospectiva, veure com ho hem fet, on estem i identificar elements especialment rellevants per continuar orientant l’atenció a la persona, vetllant pel benestar i la millora de la qualitat en cada un d’aquests serveis.

La realització i la publicació de l’estudi ha estat una acció més. A partir de l’objectiu que s’ha formulat: identificar els factors d’èxit en els infants i joves acollits en CRAEs gestionats per Fundació Plataforma Educativa. El que es pretén és esbrinar si hi ha factors de la intervenció educativa, de la infraestructura, de la gestió, de l’organització, de l’equip humà,… que facilitin l’èxit. En el capítol 2, es planteja ‘què entenem per èxit. Prenent el terme des d’una visió pluralista basada en la qualitat de vida i centrant-nos en la detecció i/o identificació dels factors que faciliten l’èxit.

Anna Suñer Damon
Presidenta de Fundació Plataforma Educativa

AUTORS Fundació Plataforma Educativa i l’IRQV de la UdG

EDICIÓ abril 2010

DISSENY DE LA COL·LECCIÓ Fundació Plataforma Educativa

IMPRESSIÓ Gràfiques Alzamora

DIPÒSIT LEGAL D.L GI 507-2010