Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres

Igualtat d’oportunitats

El principi d’igualtat de gènere és un dels eixos nuclears de les societats modernes. La consecució d’aquest principi polític ha estat present des de la creació dels estats democràtics. Tanmateix, el seu reconeixement no ho ha estat per tot el conjunt de la ciutadania: les dones no han iniciat un procés d’equiparació de drets formals fins a principis del S.XX. La divisió sexual del treball continua encara vigent i organitzant les estructures socials de tal forma que la igualtat real encara és un repte a aconseguir.

La desigualtat de gènere ha estat invisibilitzada durant molt de temps. En l’aplicació de la nostra responsabilitat social corporativa, entenem que les empreses i entitats hem de liderar el desenvolupament d’aquestes polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones; tant en la nostra organització interna com en l’impacte social que la nostra tasca implica. En aquest sentit, Plataforma Educativa inclou dins la seva política, la igualtat d’oportunitats entre tots els gèneres i el dret a la no-discriminació i la llibertat com a principis que fonamenten l’organització i actuació de les entitats que en són membres.

L’entitat treballa per incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal com un element clau en el funcionament de tots els seus serveis, actuacions i projectes incloent la mirada global de l’entitat i les persones treballadores i la mirada específica dels projectes i de les persones ateses. L’objectiu d’incorporar aquesta perspectiva global i específica facilita cercar estratègies per promoure canvis socials i evitar qualsevol tipus de discriminació, fent especial èmfasi a les de gènere alineant-nos amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 (ODS5. Igualtat de Gènere i ODS10. Reducció de les desigualtats).