Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres

Què fem

Plataforma Educativa acompanya a les entitats que en formen part en la realització de processos transversals que milloren el disseny, el funcionament de serveis i l’atenció a les persones.

Així com també dóna suport pel compliment legal i normatiu de requeriments vinculats a la gestió de serveis.

Impulsa processos d’innovació, creació de nous projectes, així com articula sistemes de reflexió sobre la pràctica professional i el seu recull en documentació tècnica.

Comissió d'Ètica

“El Codi Ètic de Plataforma Educativa es concep com el resultat d’un procés obert i permanent, que detecta els aspectes èticament rellevants de la nostra activitat professional, fomentant la deliberació entre totes les persones afectades, i que recull les orientacions sobre la manera d’abordar-los.”

El Codi Ètic de Plataforma Educativa dóna resposta i contingut a un dels seus valors “Volem ser una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient” i recull i ordena les temàtiques èticament controvertides que han arribat a la Comissió de redacció per part dels i les professionals de Plataforma Educativa.

Aquest Codi ha estat subscrit pel patronat de cada una de les entitats, i està a disposició de tot el personal i persones ateses amb la voluntat de ser, no només un document de referència, sinó un element de millora i transformació.
L’any 2008, es va crear la Comissió d’Ètica Aplicada de Plataforma Educativa amb la funció d’impulsar i coordinar el procés a través del qual s’actualitza i aprofundeix aquest Codi Ètic, d’estimular la formació i la reflexió sobre els valors morals explícits i implícits en la pràctica professional, i de donar suport als equips professionals en l’abordatge i resolució dels problemes ètics que se’ls plantegen.

Aquesta Comissió d’Ètica Aplicada en cap cas exerceix funcions fiscalitzadores ni sancionadores, ni manlleva l’anàlisi ètic dels equips professionals de la intervenció directa.

Des del 2018, també es compta amb un Espai de Reflexió ètica en Serveis d’intervenció Social (ERESS), un grup d’anàlisi i discussió per abordar els primers conflictes i dilemes ètics. És l’espai on es debaten, analitzen, i s’assessora en la presa de decisions, genera coneixement i orientacions per a la intervenció i genera bones actituds i bones pràctiques. És una eina consultiva que promou la sensibilització i la formació en valors ètics a les nostres entitats i serveis, a l’hora que fomenta bones pràctiques professionals i organitzatives en els nostres serveis mitjançant l’elaboració de protocols, criteris i recomanacions en el nostre Codi Ètic.

Si necessites ampliar informació o realitzar alguna consulta, posa’t en contacte amb la Comissió d’Ètica: etica@plataformaeducativa.org.

Codi ètic
Descarrega el codi ètic

Sistema de Qualitat

Plataforma Educativa vetlla per assegurar i millorar contínuament la qualitat, la gestió ambiental i la seguretat i salut en el treball en tots els processos i serveis d’acord amb les normes UNE-EN ISO 9001:2015, així com a complir amb els requisits legals establerts en qualsevol matèria que sigui d’aplicació.
Sistema de Gestió ISO 9001

Formació

Des de Plataforma Educativa s’acompanya a les entitats a analitzar les seves necessitats formatives i articular una oferta de formació interna conjunta adreçada a totes les persones professionals que componen les entitats membres.

Consulta aquí l’oferta formativa:

Innovació

Des de Plataforma Educativa s’articula un espai de cocreació col·lectiva entre les diferents entitats orientat al disseny i generació de nous projectes o serveis. S’acompanya d’una programació d’activitats i espais de treball que faciliten la construcció de models conjunts així com el disseny de noves formes d’intervenció social.

TIC i Digitalització

Plataforma Educativa acompanya a totes les entitats del grup en el seu procés de digitalització. Davant els reptes que les entitats han de fer front en transformar la gestió i atenció de les persones ateses incorporem elements de digitalització en tots els processos.

Disposem d’un equip tècnic informàtic que vetlla pel bon funcionament de les xarxes i dispositius.

La gestió de les dades s’ha convertit en un element clau per l’eficiència de les organitzacions i és per això que hem desenvolupat un sistema de gestió de dades propi compartit per totes les entitats.

Compliance

Des de l’any 2019, totes les entitats del grup Plataforma Educativa resten dins l’acció d’auditoria externa de la prevenció de riscos penals delegada a JUDILEX, S.L. entitat jurídica dedicada al Compliance Penal. Amb aquest fet es dóna compliment al qual disposa l’article 31 bis del Codi Penal en relació amb els Serveis d’assessorament extern per la implementació del model de riscos penals, i revisió continua.

S’han identificat les activitats en l’àmbit de les quals poden ser comesos els delictes que han de ser previnguts, elaborat un mapa de riscos i establert els corresponents protocols i procediments. Posteriorment, cada Patronat de manera independent va aprovar el mapa de riscos.

Judilex

La comissió de Compliance que es reuneix un cop cada trimestre per elaborar un informe semestral que presenta a l’Equip d’Alta Direcció de les Entitats.

D’altra banda, es disposa del Llibre contra la Corrupció, que contempla els protocols a seguir en relació amb els regals rebuts, les reunions realitzades i, les despeses de desplaçament.

Així mateix, des de 2019 s’imparteix una formació en matèria de compliance penal.

Des del 2020 es realitzen visites presencials als diferents serveis per generar una auditoria en matèria de compliment normatiu.

Arran d’aquestes auditories, el Comitè de Compliance té l’objectiu de revisar el mapa de riscos, i especificar mesures més concretes a fi d’evitar la comissió de delictes penals.

L’Entitat disposa d’un CANAL INTERN D’INFORMACIONS, de conformitat amb l’establert a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i assumptes relacionats amb assetjament sexual o per raó de sexe.

La finalitat principal d’aquest canal és protegir les persones que, dins l’àmbit laboral o professional detectin possibles infraccions penals o administratives, per actes o omissions establerts a l’article 2 de la Llei anteriorment esmentada, així com també constitueix el canal que hauran de fer servir les persones treballadores de l’Entitat per a aquelles comunicacions relatives a assumptes d’assetjament sexual o per raó de sexe.

Aquest canal és gestionat per una empresa externa, i en tots els casos, respecta en tot moment la confidencialitat de la persona que realitzi la comunicació. D’igual forma, i si la persona així ho demana, es respectarà el seu anonimat.

Les infraccions, incompliments o vulneracions esmentades s’hauran de reportar immediatament a través del CANAL INTERN D’INFORMACIONS, mitjançant qualsevol de les següents opcions:

A través de la plataforma, les 24 hores i els 365 dies de l’any de VIADENUNCIA a: https://box.viadenuncia.net/9239367834

Al correu electrònic plataformaeducativa@viadenuncia.net

Al correu postal a la següent direcció:

VIADENUNCIA – Sr. Fruitós Richarte
Av. Corts Catalanes nº 5 pis 1
08173 Sant Cugat del Vallès

Tant verbal com presencialment, al número de telèfon: 872205055

Sostenibilitat

Plataforma Educativa està compromesa amb l’Economia Circular i la sostenibilitat ambiental i social, alineant-nos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Seguint el sistema de l’Economia Circular, us plantegem treballar per aplicar les 9R que us presentarem en aquesta guia, tenint en compte que per aconseguir-ho ens calen les 2C que són la Comunicació i la Cooperació. És per això que la teva col·laboració i compromís són importants per a l’èxit de les nostres accions cap a la sostenibilitat.

C2R9

Amb l’objectiu de subscriure els valors recollits al model de l’economia circular hem creat un segell identificatiu propi. Amb aquest gest volem destacar i compartir que tots els serveis i projectes de les entitats que constitueixen Plataforma Educativa apliquen aquests criteris de sostenibilitat. Treballem cap a la sostenibilitat ambiental, incorporant una nova mirada que permet crear noves formes de treballar i de viure alineats amb la construcció d’un món millor. Et convidem que participis d’aquest repte necessari per a crear una societat més sana, sostenible i més responsable amb el nostre entorn.

Pots enviar les teves propostes, vídeos, escrits o el que vulguis i/o creguis oportú al correu rsc@plataformaeducativa.org

Participació a la governança

El principi dinamitzador del nostre model de governança és la participació en la gestió i organització dels serveis i projectes tant de les persones ateses com dels equips de professionals que formen part de l’entitat.

El Grup Motor de Participació neix amb el propòsit d’estimular la participació en la governança de les entitats i està format per una persona representant de cada entitat.

Un dels objectius del grup és promoure la Cultura Participativa com un element primordial per una bona gestió dels serveis i per assolir els reptes de governança i presa de decisions sobre els inputs que afecten la vida de cadascuna de les persones ateses.

Aquest grup estableix diferents mecanismes i eines per definir i assegurar la participació de les persones ateses en el funcionament dels serveis: Pla de Participació, jornades, tallers i dinamització de processos participatius amb eina telemàtica.

Acció internacional i cooperació pel desenvolupament

Fruit de l’avaluació tècnica que es realitza a tots els nivells de l’entitat es conclou que en tot procés de millora contínua cal incorporar noves mirades i agents que ajudin a la transformació de les realitats diverses que afecten les persones que atenem. En aquest sentit, Plataforma Educativa en el seu procés d’innovació i gestió del coneixement està en constant recerca de nous partners tant a nivell nacional com internacional per tal d’establir-hi connexió. Aquestes accions es materialitzen a través de convenis o projectes en col·laboració amb entitats, tant nacionals com internacionals.

 • Actuem com a consultoria per entitats de fora de l’Estat; bàsicament Europa i Llatinoamèrica.
 • Exercim incidència política a través de plataformes d’àmbit supranacionals que facin advocacy a les administracions internacionals per orientar les seves polítiques.
 • Constituim partenariats amb organitzacions de fora del territori estatal per millorar en l’àmbit tècnic (Jornades, seminaris, fòrums), per millorar en l’àmbit professional, captació de talent, intercanvis professionals i formació (Confecció de guies, proves pilot, compartir plataformes digitals)
 • Volem conèixer projectes i serveis per tal de replicar-los en el nostre territori. Així com dissenyar conjuntament projectes amb altres entitats transnacionals per generar serveis nous al nostre territori.
 • Busquem fons públics que ens permetin iniciar projectes en la seva fase pilot per convertir-se en serveis o els complementin (recerca, investigació, noves tecnologies).
 • Volem trobar finançament privat per establir-hi vies de col·laboració i patrocini.
 • Establim contacte amb les administracions, institucions i agents clau nacionals i europees. Per actualitzar periòdicament i de manera conjunta la informació relacionada amb convocatòries públiques o fonts de finançament estables.
 • Participem i tenim presència en espais de col·laboració internacional a través de reunions, jornades, congressos, simpòsiums, formacions, intercanvis, visites.

Recerca del coneixement

Plataforma Educativa entén la recerca com aquell conjunt de passos ordenats, treballats amb un llenguatge particular, per arribar a generar coneixement vàlid i tenir elements per a transformar constructivament la nostra realitat.

Ho fem no depenent de la percepció subjectiva d’una persona concreta en un moment particular, sinó mitjançant els procediments sistemàtics adequats i un llenguatge comú prèviament establert, que ens permeti posar-nos d’acord en el que són i no les coses, i així poder arribar a les metes que ens proposem.

Considerem que és important la recerca en l’àmbit del Tercer Sector i per això tenim una mirada de transformació constructiva constant, per tal d’oferir serveis innovadors, de qualitat i basats en dades, idees i models generats de manera sistemàtica i ordenada.

D’aquesta manera, des de l’Àrea de Gestió del Coneixement realitzem accions de:

 • Plantejament de preguntes en el camp del nostre interès sobre àmbits desconeguts o no gaire explorats per les ciències del comportament, de l’educació o socials relacionades, a fi de presentar propostes originals d’investigació.
 • Anàlisis del coneixement generat en els àmbits d’interès per als nostres objectius de servei.
 • Recerca específica i especialitzada, amb metodologia científica quantitativa, qualitativa o mixta; d’estudis de cas o bé de tipus documental i interpretativa.
 • Orientació a l’aplicabilitat adaptada del coneixement generat de projectes propis o aliens.
 • Proposta de nous models i contribucions a la definició, metodologia i desenvolupament dels ja existents, cristal·litzats en els projectes dels serveis de les entitats del Grup.
 • Estudi dels factors d’innovació, els indicadors d’efectivitat i qualitat, i la sistematització per a l’actualització i millora de les pràctiques aplicades.
 • Suport per a ajudar, enfortir o reforçar l’activitat de les diverses entitats i les seves direccions.
 • La majoria d’aquestes tasques es reforcen mitjançant diversos convenis de col·laboració establerts amb altres entitats o equips universitaris de recerca.

Recerca de fons

Plataforma Educativa disposa d’una oficina tècnica, que amb estreta col·laboració amb la gerència de cada entitat, elabora un pla de finançament anual. Aquest ha de donar resposta a les necessitats detectades a cada un dels serveis fent una anàlisi de les accions que s’han de desenvolupar per materialitzar la seva consecució.

L’oficina tècnica està constituïda per personal tècnic encarregat de la detecció d’oportunitats i la confecció dels corresponents projectes. Disposa d’un equip de recerca operativa que és l’encarregat de la tramitació administrativa, seguiment i justificació dels diferents projectes.

Des de l’oficina tècnica es detecten les oportunitats que es generen a partir del BOE, del DOGC i dels Butlletins Oficials de les Diputacions. També es revisa el perfil de contractant de l’administració local així com les convocatòries públiques d’entitats privades.

També realitzem una recerca activa per localitzar possibles donacions o finançaments per les activitats, serveis o productes que generen les diferents entitats.

RSC · Responsabilitat Social Corporativa​

La Responsabilitat Social Corporativa (en endavant RSC) es defineix segons l’Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa com una forma de dirigir les empreses basat en la gestió dels impactes que la seva activitat genera sobre la seva clientela, persones treballadores, accionistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general.

La RSC és un conjunt d’accions i intencions que fan millorar la nostra atenció i gestió de tots els projectes i serveis que gestionem tenint en compte l’espai on el realitzem, les persones que atenem i la societat en general.

Legislació
Compliment de la legislació

La RSC implica el compliment obligatori de la legislació nacional vigent i especialment de les Normes internacionals en vigor (OIT, Declaració universal dels Drets Humans, Normes de Nacions Unides sobre Responsabilitat de les Empreses Transnacionals i altres empreses comercials a l’esfera dels Drets Humans…)

Global
Global i transversal

La RSC és de caràcter global ja que afecta a totes les àrees i departaments de l’entitat o empresa, així com a totes les àrees geogràfiques on desenvolupa la seva activitat, prestació de serveis o producció.

Ètica i Coherència
Ètica i coherència

La RSC comporta compromisos ètics objectius que es converteixen d’aquesta manera en obligació per qui els contrau. Ha d’existir coherència entre els compromisos públics adquirits amb les estratègies i decisions de les entitats, ja que és quelcom més que una acció de reputació.

Gestió
Gestió d’impacte

La RSC es manifesta als impactes que genera l’activitat a l’àmbit social, mediambiental i econòmic. Per a la seva gestió és imprescindible identificar, prevenir i atenuar les possibles conseqüències adverses que es puguin ocasionar.

Satisfacció
Satisfacció d’expectatives i necessitats

La RSC s’orienta a la satisfacció de les expectatives i la necessitat dels grups d’interès. S’han de generar processos que integrin les preocupacions socials, mediambientals i ètiques dels mateixos a les operacions empresarials i a l’estratègia, de manera que generi valor per a tothom no només a les persones accionistes si no també als grups d’interès i a la societat en general.

Medi Ambient

Plataforma Educativa es troba compromesa amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient és un principi bàsic de tota actuació de les persones afectades pel present codi, conforme a les polítiques i sistemes de gestió mediambiental.
Potenciem els beneficis de reduir, reciclar i reutilitzar els recursos, minimitzant el consum material i d’energia, i incorporant el concepte de repensar en tot allò que fem i que pot afectar negativament al medi ambient.
Facilitem la capacitació necessària per al correcte desenvolupament de les seves activitats, fomentant la seva participació en l’acompliment dels objectius, i el seu creixement com a persones.
Protegim la salut física i psicològica de les persones, i facilitem la conciliació de la vida personal i laboral de les persones treballadores.
Amb criteris de minimització d’embalatges, priorització de productes eco etiquetats, productes elaborats amb materials reciclables o biodegradables, de llarga durada o recarregables.
Garantim que es tenen en compte en la selecció de les entitats, empreses i organitzacions amb qui mantenim col·laboracions.
Complim amb les normatives vigents en cadascun dels projectes i serveis que realitzem.
Garantim unes bones pràctiques en matèria mediambiental als nostres projectes i activitats
Fem compatible el seu desenvolupament amb la conservació i millora del medi ambient, de forma que les accions d’avui no comprometin la qualitat de vida de les generacions futures, fomentant així el desenvolupament sostenible.

Drets Humans i Socials

Fomentem una cultura organitzativa, democràtica i transversal treballant per una igualtat real i posicionant els valors com a part de la seva identitat. Aquests valors neixen de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, essent comuns a una gran diversitat de cultures. Tenen força suficient per impregnar l’acció social que desenvolupem, atenent i ajudant a créixer a infància, joventut, persones amb discapacitat i altres persones en situació d’exclusió social perquè esdevinguin responsables, lliures, participatives i autònomes a la societat en què vivim.

Igualtat d'oportunitats

La desigualtat de gènere ha estat invisibilitzada durant molt de temps. En l’aplicació de la nostra responsabilitat social corporativa, entenem que les empreses i entitats hem de liderar el desenvolupament d’aquestes polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones; tant en la nostra organització interna com en l’impacte social que la nostra tasca implica. En aquest sentit, Plataforma Educativa inclou dins la seva política, la igualtat d’oportunitats entre tots els gèneres i el dret a la no-discriminació i la llibertat com a principis que fonamenten l’organització i actuació de les entitats que en són membres.

L’entitat treballa per incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal com un element clau en el funcionament de tots els seus serveis, actuacions i projectes incloent la mirada global de l’entitat i les persones treballadores i la mirada específica dels projectes i de les persones ateses. L’objectiu d’incorporar aquesta perspectiva global i específica facilita cercar estratègies per promoure canvis socials i evitar qualsevol tipus de discriminació, fent especial èmfasi a les de gènere alineant-nos amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 (ODS5. Igualtat de Gènere i ODS10. Reducció de les desigualtats).

La Comissió d'Igualtat

Entenem que les entitats hem de liderar el desenvolupament de les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones; tant en la nostra organització interna com en l’impacte social que la nostra tasca implica.

Aquest fet es concreta en la confecció d’un pla d’igualtat per a cada una de les entitats. En virtut del Pla, també existeix un Protocol de prevenció, denúncia i sanció de l’assetjament sexual, per raó de sexe, per raó d’orientació sexual, expressió i identitat de gènere. El protocol concep l’assetjament com un risc psicosocial associat al treball i vol garantir un entorn de treball saludable i lliure de violències masclistes; assignant obligacions i drets de la plantilla pel que fa al compromís amb la igualtat de gènere sota un principi de tolerància zero. El correu electrònic de les persones responsables de la gestió dels casos que es puguin succeir és pdas@plataformaeducativa.org; i la seva actuació es basa en els principis i garanties de respecte i protecció, i de confidencialitat.

El seguiment de l’aplicació del Pla d’Igualtat recau sobre la Comissió d’Igualtat, formada per membres de la Xarxa d’organitzacions Plataforma Educativa. La Comissió coordina que les mesures del Pla que impliquen a diferents departaments i àrees de Plataforma s’executin en la temporalització que contemplen els Plans, i recepciona demandes concretes que els serveis puguin fer-li arribar. El seu correu electrònic de contacte és comissioigualtat@pegrup.cat.

Accedeix a la documentació

Agenda 2030

La Responsabilitat Social Corporativa és un concepte transversal que afecta diversos àmbits de gestió de l’entitat pel que les seves activitats han d’estar vinculades a l’activitat bàsica de l’entitat, tenir una vocació de permanència i implicar un compromís amb la direcció.

La RSC té un caràcter pluridimensional que afecta diversos àmbits de gestió i que s’abracen amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) impulsats per Nacions Unides i desenvolupats el 2015 amb la creació de la nova agenda de desenvolupament sostenible, l’Agenda 2030.
Ens alineem amb aquests objectius i els despleguem amb el Pla Estratègic on cada una de les entitats treballa per la consecució dels seus plans d’acció portant al dia a dia les diferents aportacions i accions.

Agenda 2030

Consultoria jurídica, administrativa i financera

Des dels diferents departaments s’acompanya, assessora i es realitzen accions per a la millora de les entitats i serveis en qualsevol d’aquests àmbits.

L’expertesa generada en aquests anys, permet tenir un coneixement ampli de les especificitats del tercer sector i aplicar-lo a la gestió diària de les entitats.
Plataforma Educativa dóna suport en la tramitació administrativa, aspectes legals i jurídics, assessorament en l’àmbit laboral, comptable i altres tipus de gestions.

Consultoria Jurídica