Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres

Comissió ètica

“El Codi Ètic de Plataforma Educativa es concep com el resultat d’un procés obert i permanent, que detecta els aspectes èticament rellevants de la nostra activitat professional, fomentant la deliberació entre totes les persones afectades, i que recull les orientacions sobre la manera d’abordar-los.”

El Codi Ètic de Plataforma Educativa dóna resposta i contingut a un dels seus valors “Volem ser una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient” i recull i ordena les temàtiques èticament controvertides que han arribat a la Comissió de redacció per part dels i les professionals de Plataforma Educativa.

Aquest Codi ha estat subscrit pel patronat de cada una de les entitats, i està a disposició de tot el personal i persones ateses amb la voluntat de ser, no només un document de referència, sinó un element de millora i transformació.
L’any 2008, es va crear la Comissió d’Ètica Aplicada de Plataforma Educativa amb la funció d’impulsar i coordinar el procés a través del qual s’actualitza i aprofundeix aquest Codi Ètic, d’estimular la formació i la reflexió sobre els valors morals explícits i implícits en la pràctica professional, i de donar suport als equips professionals en l’abordatge i resolució dels problemes ètics que se’ls plantegen.

Aquesta Comissió d’Ètica Aplicada en cap cas exerceix funcions fiscalitzadores ni sancionadores, ni manlleva l’anàlisi ètic dels equips professionals de la intervenció directa.

Des del 2018, també es compta amb un Espai de Reflexió ètica en Serveis d’intervenció Social (ERESS), un grup d’anàlisi i discussió per abordar els primers conflictes i dilemes ètics. És l’espai on es debaten, analitzen, i s’assessora en la presa de decisions, genera coneixement i orientacions per a la intervenció i genera bones actituds i bones pràctiques. És una eina consultiva que promou la sensibilització i la formació en valors ètics a les nostres entitats i serveis, a l’hora que fomenta bones pràctiques professionals i organitzatives en els nostres serveis mitjançant l’elaboració de protocols, criteris i recomanacions en el nostre Codi Ètic.

Si necessites ampliar informació o realitzar alguna consulta, posa’t en contacte amb la Comissió d’Ètica: etica@plataformaeducativa.org o al seu telèfon 682 42 27 86.