Plataforma Educativa
Treballa amb nosaltres

Comissió Igualtat

Empreses i entitats hem de liderar el desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones; tant en la nostra organització com en l’impacte social que la nostra tasca implica.

El principi d’igualtat de gènere és un dels eixos nuclears de les societats modernes. La consecució d’aquest principi polític ha estat present des de la creació dels estats democràtics. Tanmateix, el seu reconeixement no ho ha estat per tot el conjunt de la ciutadania: les dones no han iniciat un procés d’equiparació de drets formals fins a principis del S.XX. La divisió sexual del treball continua encara vigent i organitzant les estructures socials de tal forma que la igualtat real encara és un repte a aconseguir.

La desigualtat de gènere ha estat invisibilitzada durant molt de temps. En l’aplicació de la nostra responsabilitat social corporativa, entenem que les empreses i entitats hem de liderar el desenvolupament d’aquestes polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones; tant en la nostra organització interna com en l’impacte social que la nostra tasca implica. En aquest sentit, Plataforma Educativa inclou com una política, la igualtat d’oportunitats entre tots els gèneres i el dret a la no-discriminació i la llibertat com a principis que fonamenten l’organització i actuació de les entitats que en són membres.

Si bé no totes hi estan obligades legalment, el conjunt d’entitats membres disposen d’un Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones; sent-ne aprovats els últims l’any 2017. Algunes de les línies estratègiques dels Plans comprenen accions a implementar sobre l’accés igualitari a l’ocupació, la igualtat salarial, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i consells sobre l’ús de la comunicació, el llenguatge i les imatges de forma no sexista.

En virtut del Pla, també existeix un Protocol de prevenció, denúncia i sanció de l’assetjament sexual, per raó de sexe, per raó d’orientació sexual, expressió i identitat de gènere. El protocol concep l’assetjament com un risc psicosocial associat al treball i vol garantir un entorn de treball saludable i lliure de violències masclistes; assignant obligacions i drets de la plantilla pel què fa al compromís amb la igualtat de gènere sota un principi de tolerància zero. El correu electrònic de les persones responsables de la gestió dels casos que es puguin succeir és pdas@plataformaeducativa.org; i la seva actuació es basa en els principis i garanties de respecte i protecció, i de confidencialitat.

La vetlla de l’aplicació del Pla d’Igualtat recau sobre la Comissió d’Igualtat, formada per membres de la Xarxa d’organitzacions Plataforma Educativa. La Comissió coordina que les mesures del Pla que impliquen a diferents Departaments i Unitats de Plataforma s’executin en la temporalització que contemplen els Plans, i recepciona demandes concretes que els serveis puguin fer-li arribar. El seu correu electrònic de contacte és comissioigualtat@pegrup.cat.